Kids

Meet the kids!

Om acht uur komen de dertig kinderen van de drie ochtendgroepen naar het centrum, wisselen hun kleding voor onze eigen PURE! t’-shirtjes, poetsen hun tanden en starten met de lessen volgens hun lesrooster welke dagelijks variëren van Engelse les, living values, creatieve en hygiëne workshops tot sport en spelactiviteiten. De kinderen op het centrum zijn ingedeeld naar leeftijd en niveau om zo nog meer kwaliteit te kunnen bieden. De ochtendgroepen hebben les tot elf uur en de middaggroepen volgen de lessen van een tot vier. Het dagdeel dat de kinderen niet op het centrum zijn, zijn ze verplicht naar public school te gaan, een van de voorwaarden waaraan de kinderen dienen te voldoen om op het PURE! Dream Centre hun lessen te mogen volgen.

Onderwijsactiviteiten

De kinderen zijn opgesplitst in een ochtend- en een middaggroep. Ze volgen lessen van 08.00 tot 11.00 of van 13.00 tot 16.00. Gedurende het andere dagdeel gaan ze naar de openbare school. Zowel de ochtend- als de middaggroep zijn opgedeeld in drie groepen afhankelijk van het niveau van de kinderen: groen, roze en geel in de ochtendgroep en oranje, rood en blauw in de middaggroep. Het curriculum is gebaseerd op bestaande methoden, aangepast aan de Cambodjaanse cultuur.

Het doel van de Engelse lessen is om de leerlingen van het PURE! Dream Centre op te leiden tot het ‘intermediate’ niveau van de Engelse taal. Hiermee kunnen ze participeren in dagelijkse conversaties, hun kans op een baan vergroten of hen ten goede komen wanneer ze een kleine onderneming willen leiden.

Als gevolg van de slechte prestaties van de kinderen in hun eigen taal worden er Khmer lessen gegeven als aanvulling op de lessen die de kinderen op de openbare school krijgen. Deze lessen worden als zeer belangrijk gezien aangezien Khmer de basis is voor alle andere lessen en hun toekomstige opleiding.

De informatica les op het PURE! Dream Centre richt zich op het leren via de computer.  Het heeft als doel de leerlingen betrokken te krijgen bij hun lesstof en hun creativiteit aan te moedigen. Daarnaast stimuleert het hun kritisch en logisch nadenken, het vergroot hun probleemoplossend vermogen en het is een waardevolle toevoeging voor vakken zoals Engels, Khmer en wiskunde.

De reden om wiskunde op te nemen in het curriculum is praktisch identiek aan de reden voor de Khmer lessen. Wanneer kinderen de basis van dit vak missen, zullen ze problemen ondervinden in andere vakken die onderwezen worden in het verdere verloop van hun opleiding en in hun dagelijks leven.

Het Living Values programma is een lesfilosofie die kinderen helpt om twaalf persoonlijke en sociale sleutelwaarden te ontdekken en ontwikkelen: samenwerken, vrijheid, geluk, eerlijkheid, nederigheid, liefde, vrede, respect, verantwoordelijkheid, eenvoudigheid, tolerantie en eenheid. Seksualiteit is aan deze lijst toegevoegd. Middels verschillende activiteiten worden leerlingen gemotiveerd om over zichzelf, anderen en de wereld om hen heen na te denken. Het helpt hem om persoonlijke, sociale, emotionelen en coöperatieve vaardigheden te ontwikkelen. De activiteiten richten zich op het opbouwen van zelfverzekerdheid, positieve sociale communicatie, kritisch nadenken en artistieke expressie.

Helaas is Cambodja een land waarin mensen op zeer brute wijze hebben geleerd dat je beter je mond kunt houden om te overleven. Hierdoor vermijden mensen het nog steeds om te praten over hun huidige problemen en gevoelens en leren hun kinderen om dit ook te doen. De Living Values lessen, die onderwezen worden door de sociaal werkster van het PURE! Dream Centre, geven de kinderen een belangrijke kans om te leren dat ze zichzelf wel mogen uitdrukken en zijn een effectieve manier gebleken om vervelende ervaringen te verwerken en om verandering aan te brengen in de situaties waarin de kinderen zich bevinden.

Creativiteit is de meest effectieve vorm van zelfexpressie. Het creatief kunnen zijn, om iets te kunnen creëren vanuit eigen gevoelens en ervaring, kan de emotionele gezondheid van een kind tonen en voeden en stimuleert mentale groei. De leerlingen van het PURE! Dream Centre krijgen diverse vormen van creatieve expressie aangeboden, zoals schilderen, dansen, zingen, drama en theater. Gedurende bepaalde weken in het jaar worden deze workshops ingericht naar een specifiek thema, zoals hygiëne, gezondheid, de natuur en voedsel.

Begrijpend lezen is niet alleen belangrijk voor vakken als Khmer en Engels, het is ook cruciaal voor bijvoorbeeld een vak als wiskunde of geschiedenis. Het is van belang dat kinderen leren hoe ze moeten lezen. Daarnaast opent lezen een wereld van informatie en kennis; een wereld die de kinderen zelf kunnen raadplegen. Het PURE! Dream Centre heeft een bescheiden bibliotheek en leeshoek.

Sportactiviteiten hangen positief samen met motorische vaardigheden en cognitieve ontwikkeling. Fysiek onderwijs van goede kwaliteit kan bijdragen aan sociaal, coöperatief en probleemoplossend vermogen.

Cambodja is wereldwijd bekend om het tempel complex Angkor Wat, sommigen zien het zelfs als een van de zeven wereldwonderen. Hoewel de tempel dicht bij de leefomgeving van de kinderen ligt, hadden ze deze bijzondere plek nog nooit bezocht. Andere culturele activiteiten, zoals het bezoeken van een museum, zijn net zo zeldzaam. Ook een bezoekje aan het zwembad of een spelletjes dag met limonade zijn dingen die de kinderen vrijwel nooit doen. Het PURE! Dream Centre organiseert ten minste een uitstapje per jaar, afhankelijk van de beschikbare fondsen, zodat de kinderen nieuwe omgevingen en activiteiten leren kennen.

De leerlingen van het PURE! Dream Centre worden gestimuleerd en geleerd om een goede persoonlijke hygiëne te onderhouden. Goede hygiëne wordt gezien als de basis van een verbeterde gezondheid (UNICEF, 2010). Omdat kinderen in Cambodja dit van thuis uit vaak niet automatisch aangeleerd krijgen is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Ouders zijn te druk met werken en hebben zelf ook vaak maar een beperkte kennis van hygiëne. De activiteiten bevatten handen wassen, tanden poetsen, douchen en kleren wassen. Op het centrum krijgen de kinderen constant informatie over het belang van hygiëne en een bevestiging dat dit belangrijk is om gezondheidsproblemen tegen te gaan.

Kind en ouderparticipatie

Kind participatie

Betrokkenheid: de participatie van de kinderen vergroot betrokkenheid. De betrokkenheid van kinderen in het plannen van activiteiten en het dagelijkse reilen en zeilen vergroot de waarschijnlijkheid dat ze de verschillende activiteiten en materialen zullen gebruiken om hun behoeften en wensen te vervullen. Betrokkenheid van kinderen behoeft het respecteren van de mening van het kind.

Verantwoordelijkheid: het participeren helpt het kind om een gevoel van verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Als gevolg hiervan zullen kinderen respectvoller omgaan met schooleigendommen, zich sneller aan de regels houden die ze zelf hebben helpen opstellen en zullen ze elkaar aansprakelijk houden.

Sociale competentie: participatie stimuleert de ontwikkeling van de sociale competenties van het kind. Het leert kinderen hoe ze situaties kunnen analyseren en hoe ze kunnen samenwerken. Ze leren om te onderhandelen en compromis te sluiten. Het kan ook een eye-opener zijn voor volwassenen die meer willen leren over de percepties van kinderen en de manier waarop zij naar de wereld kijken.

Vaardigheden: kinderen zullen vaardigheden ontwikkelen zoals organiseren, analyseren, kritisch nadenken, presenteren, communiceren en initiatief nemen.

Op het PURE! Dream Centre wordt participatie in de praktijk gebracht middels een leerlingenraad. De raad komt twee keer per maand bij elkaar en bestaat uit één vertegenwoordiger per klas. De leden rouleren regelmatig en worden begeleid door een medewerker van het Pure! Dream Centre.

Ouder participatie

De thuissituatie is cruciaal voor hetgeen kinderen kunnen leren binnen en buiten de school. Hierbij kan men denken aan het voeren van gesprekken over school en gewone dagelijkse activiteiten maar ook aanmoediging en het uitdrukken van genegenheid voor en interesse in de opleiding van het kind. Door de actieve betrokkenheid van de ouders te vergroten en de thuissituatie en schoolomgeving meer op een lijn te brengen wordt het leerproces beter ondersteund.

Participatie van de ouders wordt als volgt georganiseerd:

  • Twee keer per jaar worden er formele oudergesprekken gehouden op het PURE! Dream Centre om de ouders te informeren over de academische en sociale ontwikkeling van hun kinderen;
  • Ouders worden uitgenodigd voor schoolvoorstellingen en andere speciale gelegenheden die het PURE! Dream Centre organiseert;
  • De sociaal werkster van het PURE! Dream Centre gaat regelmatig op huisbezoek. Gedurende die bezoeken wordt onder andere de ontwikkeling van het kind besproken.
Overheidsschool

Een van de voorwaarden van het onderwijsprogramma is dat de kinderen ook openbaar onderwijs volgen. Het PURE! Dream Centre verstrekt indien nodig school uniformen en materialen. Aanwezigheid op de openbare school wordt gecontroleerd en eens per maand heeft de sociaal werkster van het PURE! Dream Centre een afspraak met de leraren van de openbare school om de voortgang van de leerlingen en mogelijke problemen te bespreken. De informatie wordt opgeslagen in de persoonlijke dossiers van de kinderen.

Het PURE! Dream Centre probeert de relatie met de openbare school verder te versterken. Enerzijds door het onderwijsprogramma van de openbare school te blijven aanvullen maar anderzijds ook door vertrouwen te winnen en samen ervaringen en geleerde lessen met uit te wisselen en indien mogelijk ondersteuning te verlenen.

Lunchprogramma

Begin 2010 deed PURE! onderzoek naar de leefsituatie van de bewoners in de Kandek gemeenschap. Daaruit bleek dat deze gemeenschap te maken heeft met ernstige voedseltekorten. Met name kinderen eten meestal slechts twee kleine maaltijden per dag, die niet of nauwelijks gevarieerd zijn en vaak bestaan uit rijst met een beetje zout. Deze minimale hoeveelheden eenzijdig voedsel hebben tot gevolg dat veel kinderen te klein zijn voor hun leeftijd en/of te maken hebben met ondergewicht.

Vrijwel direct na de opening van het PURE! Dream Centre bleek dat de meeste kinderen met concentratieproblemen kampen en daardoor beperkt worden in hun ontwikkeling. Ook bleek al snel dat de weerstand van de kinderen erg laag is waardoor afwezigheid door ziekte aan de orde van de dag is. Uit recent medisch onderzoek is gebleken dat slechts 2% van alle kinderen op het PDC op gewicht is. Alle andere kinderen zijn dus te licht; 32% van deze kinderen is zwaar onder gewicht en nog eens 19,5% zit zo ver onder het gewenste gewicht dat het ernstige consequenties heeft voor hun gezondheid.

Om deze reden is PURE! Dream Centre in juni 2011 begonnen met het verstrekken van 1 gezonde maaltijd per dag. Uit praktisch oogpunt is gekozen voor de lunch; dit is namelijk het moment van de dag dat alle kinderen tegelijk op het PDC zijn.

We kunnen het voedselprogramma nu al voorzichtig een succes noemen. Alle kinderen zijn toegenomen in gewicht en lengte en de absentie door ziekte is gedaald.

Pedagogische Visie

De verschillende componenten van het onderwijsprogramma dragen gezamenlijk bij aan het overkoepelende doel – het verbeteren van de toekomst vooruitzichten van kinderen. Het onderwijsprogramma stimuleert academische, emotionele en sociale ontwikkeling.
De Nederlandse wet voor de zorg over kinderen bepaalt vier kerncomponenten die nodig zijn om kinderen voor te bereiden op hun participatie in de samenleving. Het PURE! Dream Centre hanteert deze vier kerncomponenten in haar dagelijkse werkzaamheden:

Emotionele veiligheid
Het bevorderen van de emotionele veiligheid behoeft het creëren van een veilige haven, een veilige omgeving en het aanmoedigen van zelfverzekerdheid zodat een kind kan ontspannen en zichzelf durft te zijn. Het zorgt ervoor dat kinderen opbloeien. Bronnen van emotionele veiligheid omvatten: een goede relatie met de medewerkers en de andere kinderen en de indeling van de school en klaslokalen.
Thuis en op de openbare scholen worden kinderen regelmatig geconfronteerd met verschillende vormen van geweld, zo ook fysiek geweld. Daarom wil het PURE! Dream Centre een niet-bedreigende en veilige omgeving creëren waarbinnen geweld niet getolereerd wordt. De kinderen hebben een vertrouwensrelatie met de medewerkers en voelen zich vrij om te spreken en hun gedachten en meningen te delen. De kinderen bij het PURE! Dream Centre worden geaccepteerd, opgemerkt en gerespecteerd. De medewerkers zijn zich bewust van de behoeften, interesses en kwaliteiten van de kinderen. We geven de kinderen structuur zodat ze weten wat hen te wachten staat. Dit geeft een gevoel van veiligheid.

Persoonlijke competenties
Kinderen de kans geven om hun persoonlijke competenties te ontwikkelen betekent dat kinderen de mogelijkheid moeten hebben om zichzelf te ontwikkelen, om te leren om veerkrachtig, flexible, creatief en zelfstandig te zijn, om nieuwe vaardigheden te leren en zelfverzekerd te worden. Op deze manier kunnen kinderen uitdagingen succesvol oplossen en zich aanpassen aan veranderingen in hun leven.
Het onderwijsprogramma van het PURE! Dream Centre biedt verschillende lessen aan, binnen een curriculum dat aansluit op het curriculum van de openbare scholen. Cognitieve, motorische, creatieve en persoonlijke ontwikkeling worden gestimuleerd middels het curriculum, door ook extra curriculaire activiteiten aan te bieden en door de manier waarop de medewerkers met de kinderen omgaan. De persoonlijke ontwikkelingen van de kinderen worden nauw in de gaten gehouden zodat hun individuele talenten ontwikkeld kunnen worden.

Sociale vaardigheden
Om de ontwikkeling van sociale vaardigheden te stimuleren is het belangrijk om kinderen te leren hoe te associëren en communiceren, hoe anderen te helpen, om conflicten op te lossen en tegen te gaan, om empathie te hebben, samen te leren en een gevoel van sociale verantwoordelijkheid te ontwikkelen.
Ten eerste hanteert het PURE! Dream Centre regels wat betreft sociale interactie. Tijdens Living Values lessen wordt er aandacht besteed aan sociale vaardigheden, zo ook in het pedagogische optreden van de medewerkers. Sociale vaardigheden worden ook aangemoedigd middels diverse onderwijsmethoden, zoals het werken in groepen en het aanmoedigen van participatie. De medewerkers creëren een positieve sfeer zodat kinderen een gevoel van toebehoren hebben, waardoor ze gestimuleerd worden om positieve interacties en vriendschappen met elkaar te ontwikkelen.

Waarden, normen en cultuur
Het is belangrijk om kinderen de kans te geven om de normen en waarden van hun samenleving eigen te maken. Het geeft hen de mogelijkheid om bekend te raken met verschillende aspecten van hun cultuur en de diversiteit van hun samenleving.
De Living Values lessen richten zich specifiek op deze componenten. Middels de correcties van de leraren en de regels en regelgevingen voor de kinderen worden hen indirect de normen en waarden van hun samenleving eigen gemaakt.

Voor meer informatie zie onderstaande links:
Beleids Plan PDC
Pedagogisch Plan PDC

Didactische Visie

Het Internationale Bureau van Onderwijs, UNESCO, heeft elf educatieve toepassingen geïdentificeerd die in het algemeen sterk en consistent zijn bij het promoten van belangrijke leeraspecten. Het PURE! Dream Centre heeft als doel om al deze karakteristieken in het onderwijsprogramma op te nemen.

1. Mix van educatieve methoden

Het variëren tussen uitleg en instructie, en onafhankelijke en coöperatieve methoden draagt bij aan effectief onderwijs. Het PURE! Dream Centre heeft als doel te variëren tussen de volgende methodieken:

  • Klassikale instructie
  • Individueel werk
  • Werken in koppels
  • Werken in groepen
  • Educatieve spellen
  • Presentaties door leerlingen
 

2. Duidelijke uitleg en instructie

Uitleg, instructie en presentatie zijn het meest effectief wanneer ze op een professionele, transparantie, accurate en enthousiaste manier gebracht worden. Nieuwe materialen en vaardigheden moeten door de leraren gerelateerd worden aan eerdere kennis en opgedeeld worden in kleine stukjes.

3. Regelmatige feedback en toetsing

Leraren houden de individuele activiteiten van hun leerlingen nauw in de gaten, zorgen voor correcte en instructieve feedback en toetsen de vooruitgang regelmatig. Dit laatste is onderdeel van de lesmethode voor elk onderwerp. Kinderen krijgen feedback op hun toetsen en hun algemene prestaties eens per semester in de vorm van een rapport. De vooruitgang van elk individueel kind wordt tijdens een speciale team bijeenkomst voorafgaand aan de opstelling van de rapporten uitvoerig besproken.

4. Voldoende focus en tijd

Resultaten verbeteren wanneer kinderen naar een specifiek en duidelijk doel toe werken en wanneer ze voldoende tijd krijgen om deze te behalen (niet te veel of te weinig). Leraren letten hierop wanneer ze hun lesplannen ontwikkelen en verzorgen extra opdrachten voor de leerlingen die eerder klaar zijn.

5. Voldoende duidelijkheid en structuur

Kinderen leren sneller wanneer ze van te voren en tijdens hun werk weten wat er van ze verwacht wordt en als ze weten hoe wat ze nu leren gerelateerd is aan eerdere kennis. Het helpt hen om het overzicht te behouden. Leraren controleren of hun uitleg duidelijk was door de expressies van de kinderen goed in de gaten te houden, en door hen kleine opdrachten te geven. Daarnaast laten ze de kinderen de instructies in hun eigen woorden uit leggen en controleren ze de resultaten.

6. Stap voor stap leren

Kinderen leren het beste wanneer ze stap voor stap leren – wanneer ze de kans krijgen om hun studie op hun eigen tempo en in een logische volgorde te volgen. Toetsmaterialen geven leraren de mogelijkheid om te controleren of het kind de stof begrepen heeft en om extra opdrachten te geven indien nodig.

7. Leren om te leren

Kinderen kunnen makkelijker leren wanneer ze weten hoe ze het beste kunnen werken op school. Daardoor is onderwijs affectiever wanneer er aandacht besteed wordt aan leer strategieën en wanneer kinderen de kans krijgen om die strategieën onder de knie te krijgen. In Cambodja zijn kinderen gewend om slechte gewoonte te kopiëren, aangezien dat is wat ze in het openbare onderwijssysteem aangeleerd krijgen. Op de universiteit wordt vervolgens van hen verwacht om zelfstandig te kunnen nadenken. Om kinderen aan te leren hoe ze zelfstandig kunnen leren worden verschillende opdrachten gehanteerd, zoals zelfstandige presentaties tijdens de les.

8. Elkaar onderwijzen

Resultaten worden verbeterd wanneer kinderen elkaar helpen middels leren in duo’s. op het PURE! Dream Centre worden kinderen gestimuleerd om elkaar te helpen bij het beantwoorden van vragen. Wanneer de kinderen zelf niet tot het antwoord kunnen komen, kunnen ze de leraar om hulp vragen. Om kopieergedrag te vermijden kunnen leraren aan het einde  van de opdracht aan de kinderen vragen om uit te leggen hoe ze tot hun antwoord gekomen zijn.

9. Aangepast onderwijs

Onderwijs is effectiever wanneer het de diversiteit tussen kinderen in gedachte houdt en wanneer het aangepast is naar de behoeften van de individuele kinderen wat betreft, niveau, instructie behoeften en methoden. Hoe meer onderscheid er gemaakt wordt, hoe complexer en arbeidsintensiever, maar ook hoe effectiever. Kinderen die achterliggen krijgen meer aandacht en krijgen extra opdrachten en tijd om te oefenen. Tegelijkertijd krijgen snellere leerlingen nieuwe en meer uitdagende opdrachten. Om dit te kunnen bewerkstelligen, helpen vrijwilligers de kinderen die meer aandacht nodig hebben bij het oefenen en worden degenen die uitdaging nodig hebben gestimuleerd.

10. Huiswerk serieus nemen

Huiswerk moet functioneel zijn. Het moet herzien worden en er moet feedback op gegeven worden. Op het PURE! Dream Centre is de hoeveelheid huiswerk beperkt omdat de kinderen die in het programma opgenomen zijn weinig tijd hebben. Ze gaan al twee keer zoveel naar school als hun leeftijdsgenoten. Ze krijgen huiswerk op de openbare school en moeten thuis meehelpen in het huishouden. Als huiswerk gegeven wordt, wordt dit enkel gedaan om kinderen te leren om zelfstandig te studeren en om hun werk aan hun ouders te laten zien. Huiswerk wordt altijd gecontroleerd door de leraren.

11. Betrokkenheid van de ouders

De thuissituatie is cruciaal voor het leerproces van kinderen op en buiten school. Het gaat hierbij om zaken als gesprekken over school en dagelijkse bezigheden, aanmoediging en het uitdrukken van genegenheid voor het kind en betrokkenheid bij zijn of haar opleiding. Door de betrokkenheid van ouders te versterken en de school- en thuisomgeving op elkaar af te stemmen kan het onderwijs effectiever gemaakt worden. Meer informatie over de participatie van de ouders wordt besproken bij het onderwerp kind en ouder participatie.

Child protection

Het PURE! Dream centrum gelooft in het welzijn van een kind als maatstaf en dat alle kinderen zonder uitzondering moeten worden beschermd tegen schadelijke invloeden, misbruik en uitbuiting. Waarborgen van de veiligheid, de bescherming en het welzijn van de kinderen is de eerste en meest voorname prioriteit.

Het kind beschermingsbeleid definieert regels en passende gedragscodes in de interactie met de kinderen en is van toepassing op elke medewerker van het PURE! Dream Centre. Overtredingen van dit beleid kan leiden tot beëindiging van werkgelegenheid of vereniging en/of elke andere passende maatregel.

Bijlage

Meet the kids

Inmiddels hebben wij vijf klaslokalen gerealiseerd bij ons PURE! Dream Centre waar wij op dit moment 60 kinderen een stimulerend en veilig milieu kunnen bieden, waar ze kunnen studeren, leren en spelen met hun vriendjes. Een milieu waar ze gewaardeerd en gerespecteerd worden en waar naar ze geluisterd wordt.

Wij zoeken voor deze kinderen sponsoren. Door een van deze kinderen te sponsoren helpt u mee aan een betere toekomst voor dit kind. Voor meer informatie neem contact met ons op via mail joyce@www.puredreamcentre.org.